Napiki.pl

 

Regulamin sklepu internetowego napiki.pl

 

I.UWAGI WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.napiki.pl będącego własnością firmy TOTO Piotr Kaszuba, zwaną dalej TOTO z siedzibą przy ul. Radwańska 22 lok.2, 90-541 Łódź zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez Prezydenta M. Łodzi pod numerami: NIP 7262092248 , REGON 472841018.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

4. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

II.DEFINICJE
Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TOTO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7262092248, REGON 472841018

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Strona – serwis internetowy www.napiki.pl ;

6. Sklep Internetowy – prowadzony przez sprzedawcę, w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

7. Towar – produkt oferowany Klientowi przez sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

15. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

17. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od sprzedawcy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez sprzedawcę;

18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

19. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

III. WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie).

2. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

3. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz „web beacons”, w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.

4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Towary oferowane przez Napiki w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte we wszelkich formach sprzedaży.

6. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 

V. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  a. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

  b. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

  c. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

  d. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3. Sklep ma prawo do odmowy rejestracji Klienta lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Klienta lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

4. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

5. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres email, hasło, imię i nazwisko, adres, kod, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej hello@napiki.pl lub pisemnie na adres napiki.pl TOTO z siedzibą przy ul. Radwańska 22 lok.2, 90-541Łódź

 

VII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT, paragon). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem kontakt@napiki.pl. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

8. Przygotowanie wysyłki następuje po: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;

9. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność, zamówienie zostanie anulowane.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do klienta wiadomość, na podany adres email Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

12. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem kontakt@napiki.pl.

14. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.

15. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

16. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

 

VIII. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia, nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległa zmianie.

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

3. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

  1) płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayPal.

    2) „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez przelewy24.

    3) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego, podany podczas składania zamówienia oraz w emailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

              Przelewy prosimy kierować na konto 94 1050 1461 1000 0090 8263 4362

              Dane do przelewu: Napiki.pl TOTO, ul. Radwańska 22 lok.2, 90-541 Łódź

    4) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

4. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 3 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.

5. W tytule dokonywanej Płatności należy podać napiki.pl, numer zamówienia, imię i nazwisko

6. Płatność uznaje się za dokonaną:

  a. po autoryzowaniu Płatności przez PayPal, Przelewy24, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej części);

  b. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 3 pkt 3) niniejszej części);

  c. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.

7. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal i Przelewy24.

  a. płatności kartą (ust. 3 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych.

 b. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

 

W przypadku dokonywania przelewu Przelewy24 Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

 

 

 

IX. OFEROWANE METODY DOSTAWY

1. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Sprzedającego (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Sprzedającego opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.

2. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów: Kurier DPD, Paczkomaty InPost lub GLS Międzynarodowe. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem.

3. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy

5. napiki.pl dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

7. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.

 

X. ZWROTY TOWARÓW

1. Klient ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14(czternastu) dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie ( pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

MAGAZYN STOREIT - Napiki

ul. Omłotowa 23, 94-251 Łódź

(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedającego.

5. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

6. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT, paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru firmie obciążają Klienta. 

8. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Napiki może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.

10. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail bądź telefonicznie.

11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

XI. REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Sprzedającemu wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) elektronicznie na adres e-mailowy bądź pocztą na adres:

MAGAZYN STOREIT Napiki

ul. Omłotowa 23, 94-251 Łódź

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

 

Zgłaszając reklamację Klient powinien, w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedającego niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedający sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, niż drogi reklamacyjnej.

4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału paragonu lub faktury VAT).

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedającego (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedającego kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w stanie kompletnym i czystym.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedającego:

   a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

   b. uszkodzeń mechanicznych Towaru,

  c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapoznania się z naszą polityką prywatności zapraszamy pod ten link https://napiki.pl/pl/content/14-polityka-prywatnosci

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedającym.

2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z siedzibą Sprzedającego.

4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sprzedającego w drodze złożonego na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

8. Regulamin obowiązuje od 01.09.2023

REGULAMIN DO POBRANIA

Produkt dodany do porównania.

Witaj. Zanim zaczniesz korzystać z naszego serwisu, pragnę Cie poinformować, że nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie (ciasteczka). Więcej informacji znajdziesz w naszej zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI czytaj więcej